ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลาก ปั๊มบูม ให้เช่า ปั๊มบูม 24 เมตร ถึง 42 เมตร ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump

ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump

ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump

ราคาทั่วไป 15,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท**
ประหยัด ทันที 2500 บาท

สั่งเลย คลิก!!

ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า
Tel. 0 2946 6352,0 2946 7569 Fax. 0 2116 8356
e-mail:sales@poonmix.com,sales.poonmix@gmail.com

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแ...»ดูอัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตและรายละเอียดของปั๊มลากบรรทุก : Moli Pumpทั้งหมด

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเทคอนกรีตซึ่ง การต่อท่อนั้นจะมีอยู่  2  ลักษณะคือ  ในแนวราบกับแนวดิ่ง   ประเภทงานที่เหมาะสมคืองานอาคารสูง  เช่น  คอนโดมิเนียม  หรือหน่วยงานที่มีการเข้าออกคับแคบที่รถโม่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเทคอนกรีตได้ สามารถลำเลียงคอนกรีตขึ้นอาคารที่มีความสูงถึง  70  ชั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างและตัวปั๊มคอนกรีตแต่ละชนิดคอนกรีตที่ใช้ในการลำเลียงปั๊ม ต้องเป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัด (STRENGTH)
240 Ksc.Cu.  ขึ้นไปและต้องมีค่ายุบตัว  10+2.5  เซนติเมตร  พื้นที่ใช้ในการติดตั้งปั๊มนั้น ต้องเป็นพื้นที่ราบและไม่มีการยุบตัวของดินที่มีความกว้างอย่างน้อย  3 x 10  เมตรและความสูงต้องไม่น้อยกว่า  3  เมตร  ประสิทธิภาพในการลำเลียงคอนกรีตสูงสุดอยู่ที่  60  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการลำเลียงขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอาคารหรือความยาวของท่อที่ต่อไปยังจุดเทคอนกรีต

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตผสมเสร็จ - ปั๊มบูม

ลำดับที่รายการอัตราเหมาขั้นต่ำส่วนที่เกินราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร) ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
ราคา
(บาท / ลบ.ม.)
1บูมยาว 18 เมตร5011,000.00150.0035.00
1บูมยาว 22 เมตร5012,000.00160.0035.00
1บูมยาว 26 เมตร5012,500.00180.0035.00
2บูมยาว 28 เมตร5013,000.00200.0035.00
3บูมยาว 32 เมตร5013,500.00200.0035.00
4บูมยาว 36 เมตร5015,500.00240.0035.00
5บูมยาว 40 เมตร5018,000.00260.0035.00
6บูมยาว 42 เมตร5019,000.00280.0035.00

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มโมลีและปั๊มลาก

 

ลำดับรายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7 และงานพื้นราบ5013,500200
2ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 155015,000220
3ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 205017,000250
4ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 305019,000280
5ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 405021,500310
6ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 505025,500360

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
  • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
  • ติดตั้งท่อเพิ่ม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนหรือ 30 เมตร ปลายปั๊มบูม 30.00 บาท/ เมตร
  • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ค่าเมตรละ 40 บาท ฟรี 70 เมตรแรก
  • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
  • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
  • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงาน ค่าบริการ 50 คิวแรก
  • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก

   หมายเหตุ

   • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   • ต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
   • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทาง
   • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มคอนกรีตที่ใช้งานจริง
   • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
   • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
   • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
   • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
    ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก ปั๊มเสีย/ขัดข้อง
   • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 4,000 บาท
   • หากมีรายละเอียดที่หน่วยงานมากกว่านี้กรุณาปรึกษาพนักงาน 0 2946 6352 ,0 2946 7569 หรื่อ โทรสาร 0 2946 7569 ต่อ 16

   ตัวอย่างงานที่ใช้ ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump เทคอนกรีต ดูภาพ | เก็บภาพ

    

   ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pumpใช้ได้ดีกับงาน ดูบทความ | ซ่อนบทความ

   ประโยชน์ของปั๊มคอนกรีต

   1. ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์
   2. ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก
   3. การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลือง น้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว
   4. ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีต จะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง
   5. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด จะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
   6. คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

   ควรใช้ปั๊มคอนกรีตเมื่ือไหร ?


   การนำปั๊มคอนกรีตไปใช้ลำเลียงคอนกรีต ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เมื่องานของคุณกำลังเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้

   ปั๊มโมลี เหมาะสมกับการลดต้นทุนได้ดีกว่าการใช้ปั๊มลากในกรณีที่ปริมาณการเทคอนกรีตไม่มาก ใช้ระยะเวลาในการเทคอนกรีตน้อย ประกอบและเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและสะดวก

   •     การขาดแคลนแรงงาน
   •     เคลื่อนย้ายได้สะดวก ย้ายไปหย่วยงานใหม่ระหว่างวันสามารถทำได้ง่าย
   •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วสามารถใช้พื้นที่ต่อได้เลย
   •     ไม่มีบูม ทำให้จอดได้สะดวก
   •     เวลาก่อสร้างมีจำกัด
   •     การเทคอนกรีตจำนวนมาก
   •     สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น
   •     มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
   •     คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

   ลักษณะปั๊มลากบรรทุก

    

   ความกว้าง ความยาว อาจมีความแตกต่าง จากภาพเล็กน้อย  ตามรุ่น และขนาดกำลังส่งคอนกรีต

     

    วิธีทำงานกับปั๊มลากบรรทุก : Moli Pump ดูบทความ | ซ่อนบทความ

    ลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องมีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน  หน้าที่ของแต่ละคนมีความสำคัยต่อประสิทธิภาพรวมในการใช้งานปั๊มคอนกรีต มาดูบทบาทแต่ละฝ่ายกัน

    ศูนย์จัดส่งคอนกรีต

    •     เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
    •     ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
    •     ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊ม คอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง
    •     ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
    •     จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง

    ผู้ควบคุมเครื่องชั่ง

    •     ต้องรู้ส่วนผสมสำหรับงานปั๊มคอนกรีต ซึ่งมักใช้ซีเมนต์และทรายมากกว่าปกติ
    •     ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ
    •     เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัว และคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์
    •     จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ
    •     ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย
    •     ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง

    พนักงานขับรถโม่

    •     ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต
    •     ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
    •     ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่
    •     ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
    •     พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
    •     พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา
    •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
    •     ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

    พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต

    •     มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
    •     ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะ เทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
    •     ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
    •     ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
    •     เมื่อรถโม่มาถึง ต้องคอยช่วยโบกรถให้ถอยเข้า และต้องปิดตะแกรงเหนือ HOPPER ทุกครั้ง
    •     ก่อนรับคอนกรีต ต้องตรวจสอบว่า คอนกรีตผสมเข้ากันดีแล้ว หากต้องมีการแก้ไขต้องแจ้งให้ตัวแทนที่หน่วยงานทราบ
    •     ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อยู่ปลายท่อรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
    •     ก่อนทำการย้ายปั๊มบูมต้องเอาบูมลงทุกครั้ง
    •     เมื่อเสร็จงานต้องทำความสะอาดปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีต

     

     

    ดูปั๊มคอนกรีตชนิดอื่น ๆ นอกจาก ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า คุณอาจต้องใช้
    • ปั๊มลากจูง : Stationary P
     (฿ 16,000.0) ฿13,500.0

    • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 40 เม
     (฿ 18,000.0) ฿17,000.0

    • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 21 เม
     (฿ 12,000.0) ฿11,000.0

    • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 36 เม
     (฿ 15,000.0) ฿14,000.0

    • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เม
     (฿ 16,000.0) ฿15,000.0

    • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 32 เม
     (฿ 13,500.0) ฿12,000.0