ปั๊มลากจูง : Stationary Pump ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลาก ปั๊มบูม ให้เช่า ปั๊มบูม 24 เมตร ถึง 42 เมตร ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com

ปั๊มลากจูง : Stationary Pump

ปั๊มลากจูง : Stationary Pump

ปั๊มลากจูง : Stationary Pump

ราคาทั่วไป 16,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 13,500.00 บาท**
ประหยัด ทันที 2500 บาท

สั่งเลย คลิก!!

» ดูราคาเช่าปั๊มคอนกรีตต่าง ๆ »

ปั๊มลากจูง : Stationary Pump ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า
Tel. 0 2946 6352,0 2946 7569 Fax. 0 2116 8356
e-mail:sales@poonmix.com,sales.poonmix@gmail.com

ปั๊มลากประจำหรือ ปั๊มลากจูง (stationary pump)อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีต ในปัจจุบันปั๊มคอนกรีตได้เข้ามามีบทบาทในการลำเลียงคอนกรีต โดยเข้ามาทดแทน รถเข็น , ลิฟท์ , ทาวเวอร์เครน , สายพานลำเลียงและวิธีการลำเลียงอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปั๊มคอนกรีตสามารถตอบสนองความต...»ดูอัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตและรายละเอียดของปั๊มลากจูง : Stationary Pumpทั้งหมด

ปั๊มลากประจำหรือ ปั๊มลากจูง (stationary pump)อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีต ในปัจจุบันปั๊มคอนกรีตได้เข้ามามีบทบาทในการลำเลียงคอนกรีต โดยเข้ามาทดแทน รถเข็น , ลิฟท์ , ทาวเวอร์เครน , สายพานลำเลียงและวิธีการลำเลียงอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปั๊มคอนกรีตสามารถตอบสนองความต้องการในการเทคอนกรีตในที่ๆ ความสูง พื้นที่จำกัด(่ต่ำ มีสายไฟ หรืออุปสรรคเรื่องความสูง) หรือในที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อการเทคอนกรีตอื่นๆ รวมทั้งยังให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการเทคอนกรีตเมื่อเทียบกับวิธีอื่นด้วย

ปั๊มลากจูง มีขนาดเล็ก ใช้พื้นน้อยในการติดตั้ง เหมาะกับสถานที่ ที่ไม่มีสถานที่จอดสำหรับรถปั๊มคอนกรีต ขนาดใหญ่ได้

 

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตผสมเสร็จ - ปั๊มบูม

ลำดับที่รายการอัตราเหมาขั้นต่ำส่วนที่เกินราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร) ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
ราคา
(บาท / ลบ.ม.)
1บูมยาว 18 เมตร5011,000.00150.0035.00
1บูมยาว 22 เมตร5012,000.00160.0035.00
1บูมยาว 26 เมตร5012,500.00180.0035.00
2บูมยาว 28 เมตร5013,000.00200.0035.00
3บูมยาว 32 เมตร5013,500.00200.0035.00
4บูมยาว 38 เมตร5015,500.00240.0035.00
5บูมยาว 40 เมตร5018,000.00260.0035.00
6บูมยาว 42 เมตร5019,000.00280.0035.00

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มโมลีและปั๊มลาก

 

ลำดับรายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7 และงานพื้นราบ5013,500200
2ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 155015,000220
3ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 205017,000250
4ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 305019,000280
5ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 405021,500310
6ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 505025,500360

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
 • ติดตั้งท่อเพิ่ม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนหรือ 30 เมตร ปลายปั๊มบูม 30.00 บาท/ เมตร
 • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ค่าเมตรละ 40 บาท ฟรี 70 เมตรแรก
 • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
 • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงาน ค่าบริการ 50 คิวแรก
 • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก

หมายเหตุ/เงื่อนไข

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทาง
 • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
 • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
 • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
  ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก ปั๊มเสีย/ขัดข้อง
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 4,000 บาท
 • หากมีรายละเอียดที่หน่วยงานมากกว่านี้กรุณาปรึกษาพนักงาน 0 2946 6352 ,0 2946 7569

ตัวอย่างงานที่ใช้ ปั๊มลากจูง : Stationary Pump เทคอนกรีต ดูข้อความ | ซ่อนข้อความ

 

ปั๊มลากจูง : Stationary Pumpใช้ได้ดีกับงาน ดูข้อความ | ซ่อนข้อความ

ประโยชน์ของปั๊มคอนกรีต

 1. ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์
 2. ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก
 3. การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลือง น้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว
 4. ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีต จะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง
 5. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด จะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
 6. คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

ควรใช้ปั๊มคอนกรีตแบบปั๊มลากเมื่อไหร่ ?


การนำปั๊มลากจูงหรือปั๊มคอนกรีตแบบไม่มีรถบรรทุกไปใช้ลำเลียงคอนกรีต ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เมื่องานของคุณกำลังเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 •     การขาดแคลนแรงงาน
 •     สถานที่ก่อสร้าง แคบไม่สามารถจอดรถ หรือติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบรถบรรทุก
 •     ต้องการส่งคอนกรีตขึ้นตึกสูง
 •     ระยะทางระหว่างจุดรถโม่กับสถานที่เทคอนกรีตห่างกันมาก
 •     งานใต้ดิน อุโมงค์ สถานที่แคบ หรือมีอุปสรรคมาก
 •     เวลาก่อสร้างมีจำกัด
 •     การเทคอนกรีตจำนวนมาก
 •     สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น
 •     มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
 •     คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

ขนาดปั๊มลากจูง ขึ้นอยู่กับ แบบปั๊มนั้น ๆ ขนาดความกว้าง ยาว ใกล้เคียงกัน

คุณสมบัติทั่วไป

modelปั๊มลากจูง
อัตราการส่งคอนกรีต71 m³/h
แรงดันท่อคอนกรีต71 บาร์

เสียงดัง85 เดซิเบล เอ

แรงม้า115kW(154 แรงม้า)
น้ำหนัก4200 kg

   

  วิธีทำงานกับปั๊มลากจูง : Stationary Pump ดูข้อความ | ซ่อนข้อความ

         ปั๊มลากจูง  นิยมใช้กับสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการเทคอนกรีตทุกวัน ใช้ร่วมกับ Placing Boom ในการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่  สูงหลายชั้น นิยมนำปั๊มคอนกรีตประเภทนี้ ยกไว้บนชั้นสูง เพื่อส่งต่อคอนกรีต โดยช่างปั๊มคอนกรีต จะทำการเดินท่อตามแนวไว้เลยจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ                 

         ลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องมีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน  หน้าที่ของแต่ละคนมีความสำคัยต่อประสิทธิภาพรวมในการใช้งานปั๊มคอนกรีต มาดูบทบาทแต่ละฝ่ายกัน

  ศูนย์จัดส่งคอนกรีต

  •     เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
  •     ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
  •     ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง
  •     ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
  •     จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง

  ผู้ควบคุมเครื่องชั่ง

  •     ต้องรู้ส่วนผสมสำหรับงานปั๊มคอนกรีต ซึ่งมักใช้ซีเมนต์และทรายมากกว่าปกติ
  •     ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ
  •     เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัว และคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์
  •     จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ
  •     ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย
  •     ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง

  พนักงานขับรถโม่

  •     ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต
  •     ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
  •     ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่
  •     ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
  •     พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
  •     พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา
  •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
  •     ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

  พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต

  •     มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
  •     ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะ เทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
  •     ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
  •     ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
  •     เมื่อรถโม่มาถึง ต้องคอยช่วยโบกรถให้ถอยเข้า และต้องปิดตะแกรงเหนือ HOPPER ทุกครั้ง
  •     ก่อนรับคอนกรีต ต้องตรวจสอบว่า คอนกรีตผสมเข้ากันดีแล้ว หากต้องมีการแก้ไขต้องแจ้งให้ตัวแทนที่หน่วยงานทราบ
  •     ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อยู่ปลายท่อรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
  •     ก่อนทำการย้ายปั๊มบูมต้องเอาบูมลงทุกครั้ง
  •     เมื่อเสร็จงานต้องทำความสะอาดปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีต

   

   

  ดูปั๊มคอนกรีตชนิดอื่น ๆ นอกจาก ปั๊มคอนกรีต สำหรับเช่า คุณอาจต้องใช้
  • ปั๊มลากบรรทุก : Moli Pum
   (฿ 15,000.0) ฿12,500.0

  • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 40 เม
   (฿ 18,000.0) ฿17,000.0

  • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 21 เม
   (฿ 12,000.0) ฿11,000.0

  • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 36 เม
   (฿ 15,000.0) ฿14,000.0

  • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เม
   (฿ 16,000.0) ฿15,000.0

  • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 32 เม
   (฿ 13,500.0) ฿12,000.0